HOUSE NEKRETNINE

21000 Novi Sad, Miroslava Antića 07,

Tel. (+381 21 ) 546-645

PIB: 1053865538

Matični broj: 20350415

www.house-nekretnine.com

info@house-nekretnine.com


 

Na osnovu odredbe člana 28 Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, agencija za posredovanje u prometu nepokretnosti House nekretnine doo Novi Sad sa sedištem u Novom Sadu, u ulici Miroslava Antića broj 7, stan 2, MB: 20350415, PIB: 105386538, redni broj u Registru posrednika 200, dana 01.09.2023. godine donosi i objavljuje

 

OPŠTE USLOVE POSLOVANJA

 

1. OPŠTE ODREDBE

Opštim uslovima poslovanja uređuju se poslovni odnosi između agencije za posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti House nekretnine doo Novi Sad kao posrednika i nalogodavca u vezi sa uslugama koje posrednik vrši za nalogodavca.

 

Pojedini izrazi koji se upotrebljavaju u ovim opštim uslovima poslovanja imaju sledeće značenje:

 • posrednik - privredno društvo House nekretnine doo Novi Sad,

 • drugi posrednik - svaka druga agencija za posredovanje u prometu nepokretnosti koje je registrovana u Registru posrednika izuzev agencije koja donosi ove opšte uslove,

 • nalogodavac – prodavac, kupac, zakupodavac, zakupac, odnosno fizičko ili pravno lice koje sa posrednikom zasnuje poslovni odnos te koje angažuje posrednika za posredovanje,

 • posredovanje - delatnost koja obuhvata poslove pronalaženja radi dovođenja u vezu sa nalogodavcem druge ugovorne strane, koja bi sa njim pregovarala o zaključenju, odnosno zaključila ugovor o prometu ili zakupu nepokretnosti, a koji se obavljaju uz novčanu naknadu,

 • provizija – novčana naknada za posredovanje,

 • zakon – Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013, 41/2018 i 91/2019),

 • povezano lice – lice koje je nalogodavcu supružnik, vanbračni partner, potomak (deca i unuci), roditelj, braća i sestre ukoliko je nalogodavac fizičko lice, kao i članovi privrednog društva, zastupnici i zaposlena lica, njihov supružnik, vanbračni partner, potomak, roditelj, braća i sestre ukoliko je nalogodavac pravno lice, kao i lica koja su sa nalogodavcem prisustvovali prezentaciji nepokretnosti,

 • pravni posao – predugovor/ugovor o kupoprodaji, razmeni, zakupu nepokretnosti, zajedničkom ulaganju (investiranju/suinvestiranju).

 

Nalogodavac je fizičko ili pravno lice koje sa posrednikom zaključi Ugovor o posredovanju i na taj način angažuje posrednika, kao i fizičko ili pravno lice koje imao udeo u vlasništvu ili ovlašćenje za zastupanje pravnog lica.

 

Nalogodavac koji se obrati posredniku elektronskim ili usmenim putem ili sa posrednikom zaključi Ugovor o posredovanju u pisanoj formi u skladu sa odredbama Zakona, odnosno koji angažuje posrednika za posredovanju, potvrđuje da je upoznat i saglasan sa odredbama ovih Opštih uslova poslovanja koji predstavljaju sastavni deo svakog ugovora o posredovanju.

 

Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju koji se zaključuje u pisanoj formi, a koji ugovor može ali ne mora sadržati klauzulu o ekskluzivnom posredovanju, shodno odredbi člana 26 Zakona.

 

Posrednik je izvršio posredovanje ako je nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa trećim licem sa kojim je nalogodavac pregovarao o zaključenju pravnog posla, a naročito ako je:

 • neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treće lice u razgledanje nekretnine,

 • organizovao susret između nalogodavca i druge ugovorne strane radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla,

 • saopštio nalogodavcu ime, broj telefona, e-mail adresu druge ugovorne strane ovlašćene za zaključenje pravnog posla,

 • saopštio nalogodavcu tačnu lokaciju (ulicu i broj) tražene nekretnine.

 

Pravni posao se smatra zaključenim kada su se nalogodavac i treće lice sporazumeli u pogledu predmeta ugovora i cene/zakupnine, odnosno u trenutku zaključenja predugovora, ugovora ili polaganja kapare za posredovani pravni posao.

 

2. PONUDA NEKRETNINA

Ponuda nekretnina temelji se na podacima do kojih je posrednik došao pisanim, usmenim ili elektronskim putem od nalogodavca ili na drugi način.

 

Ponuda nekretnina vrši se putem oglašavanja na internet stranici posrednika ili na drugi način po izboru posrednika.

 

Na internet stranici posrednika objavljuje se fotografije nepokretnosti, skica, kupoprodajna cena i drugi podaci za koje posrednik proceni da su neophodni.

 

Posrednik ima pravo da ispravi sve eventualne greške u opisu ili ceni nekretnine u oglasima a koje eventualno nastanu zbog pogrešno datih podataka ili promene uslova od strane nalogodavca te usled mogućnosti da je oglašena nekretnina već prodata ili je nalogodavac odustao od prodaje a da o tome nije obavestio posrednika.

 

Nalogodavac je dužan da u slučaju promene uslova prodaje, odustanka od prodaje ili prodaje nekretnine bez posredovanja posrednika, obavesti posrednika o navedenim činjenicama najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana nastanka činjenica. U slučaju da nalogodavac ne postupi na navedeni način, isti je dužan da posredniku naknadni svu štetu koja eventualno nastane po posrednika kao posledica propusta nalogodavca da obavesti posrednika o navedenim činjenicama.

 

Ponudu, informacije o nekretnini i obaveštenja od strane nalogodavca, posredik je dužan da čuva kao poslovnu tajnu, a ovlašćen je da koristi i raspolaže tim podacima u meri u kojoj je to neophodno za obavljanje delatnosti posrednika.

 

3. PRAVA I OBAVEZE POSREDNIKA

Posrednik se obavezuje da će izvršiti sledeće obaveze:

 • zaključiti Ugovor o posredovanju sa nalogodavcem u pisanoj formi,

 • nastojati da pronađe i dovede u vezu nalogodavca sa drugom ugovornom stranom kako bi sa njom pregovarala o zaključenju, odnosno zaključila ugovor o prometu ili zakupu nepokretnosti,

Druga ugovorna strana je vlasnik nepokretnosti, punomoćnik vlasnika, kupac, zakupodavac, zakupac, punomoćnik kupca, zakupodavca i zakupca kao i članovi njihovih porodica.

Pod članovima porodica podrazumevaju se supružnici, vanbračni partneri, potomci (deca i unuci), roditelji, braća i sestre.

 • upoznati nalogodavca sa prosečnom tržišnom cenom slične nekretnine,

 • upozoriti nalogodavca na eventualne pravne ili fizičke nedostatke nekretnine,

 • izvršiti uvid u isprave kojim se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na nekretnini,

 • upozoriti nalogodavca na očigledne nedostatke i moguće rizike zbog neuređenog katastarskog stanja nekretnine,

 • obaviti sve neophodne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu i oglastiti nekretninu na način na koji smatra da je to najbolje,

 • organizovati pregled nekretnine,

 • čuvati lične podatke nalogodavca u skladu sa važećim propisima Republike Srbije,

 • obavestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za nameravani pravni posao koje su poznate posredniku,

 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla,

 • prisustvovati zaključenju pravnog posla (predugovora/ugovora),

 • prisustvovati primopredaji nekretnine,

 • pribaviti preliminarnu informaciju o nameni zemljišta u skladu sa važećim planovima regulacije i o tome obavestiti zainteresovanu stranu,

Posrednik obaveštava nalogodavca da su informacije o nameni zemljišta do kojih posrednik dođe preliminarne i da su dobijene na osnovu javno dostupnih podataka, te da je za konačnu informaciju neophodno da nalogodavac od nadležnog organa ishoduje stručno mišljenje, informaciju o lokaciji ili drugi akt.

 • organizovati overu (potvrđivanje) predugovora, ugovora, založnih izjava i drugih akata pred nadležnim javnim beležnikom,

 • obezbedi stručnu pomoć putem advokata u vezi sa proverom dokumentacije i sačinjavanjem predugovora, ugovora i ostalih akata,

 • voditi evidenciju o posredovanju i potposredovanju,

 • ispostaviti račun nalogodavcu za izvršene usluge.

 

Posrdnik ima sledeća prava:

 • pravo na posredničku naknadu,

 • pravo na naknadu stvarnih troškova,

 • pravo na naknadu eventualne štete,

 • pravo da prikuplja podatke o ličnostima, da ih čuva, koristi i da njima upravlja u skladu sa odredabma Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

 • pravo da zahteva od nalogodavca na uvid i fotokopiranje ličnu kartu i drugu dokumentaciju te da dokumentaciju čuva i koristi u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i da ih na zahtev nadležnih državnih organa (uprava, sudova, tužilaštvo i drugih) dostavi tim organima,

 • pravo da sačini službenu belešku u slučaju da nalogodavac odbije da potpiše ugovor o posredovanju ili radni nalog ili da odbije da da posredniku dokumentaciju na uvid i fotokopiranje, kao i u drugim slučajevima.

 

4. OBAVEZE NALOGODAVCA

Obaveze nalogodavca su sledeće:

 • da sa posrednikom u pisanoj formi zaključi ugovor o posredovanju,

 • da posredniku omogući uvid, fotokopiranje i očitavanje lične karte i druge dokumentacije koju je posrednik dužan da pribavi od nalogodavca shodno odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma,

 • da omogući posredniku pristup nekretnini radi sačinjavanja fotografija i video snimaka koji će biti iskorišćeni za oglašavanje nekretnine,

 • da potpiše radni nalog prilikom svakog razgledanje nekretnine koje je omogućio i organizovao posrednik,

 • da obavesti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje poslova posredovanja,

 • da posredniku predoči tačne podatke o nekretnini i eventualnim dugovima za komunalne usluge,

 • da posredniku dostavi na uvid i fotokopiranje isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora,

 • da upozori posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,

 • da obezbedi posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nekretnine uz prisutnost zaposlenog lica posrednika,

 • da obavesti posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, a naročito o ceni, lokaciji, strukturi i drugo,

 • obavestiti posrednika o činjenicama a u rokovima koji su navedeni u tački „2. Ponuda nekretnina“ ovih opštih uslova poslovanja,

 • da isplati posredniku posredničku naknadu,

 • da nadoknadi posredniku sve troškove i eventualnu štetu koji nisu uključeni u posredničku naknadu,

 • da odmah a najkasnije narednog radnog dana obavesti posrednika da je lice koje je posredstvom posrednika gledalo nepokretnost (ili sa njim povezano lice) pokazalo interesovanje da bez posrednika zaključi predugovor/ugovor o kupoprodaji ili zakupu neokretnosti ili da obavi neki drugi pravni posao koji je nastao kao rezultat rada posrednika,

 • da nadoknadi štetu ako prilikom zaključenja pravnog posla nije postupio u dobroj veri, ako je postupio prevarno, ako je dao netačne ili nepotpune podatke bitne za posao posredovanja,

 • da o svom trošku pribavi svu neophodnu dokumenetaciju koja je neophodna za zaključenje pravnog posla.

 

5. POSREDNIČKA NAKNADA

Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u trenutku zaključenja predugovora ili u trenutku zaključenja ugovora kome ne prethodi zaključenje predugovora, a u čijem zaključenju je posredovao. Nalogodavac je dužan da posredniku isplati proviziju odmah po zaključenju pravnog posla, a najkasnije narednog radnog dana.

 

Posrednička provizija obuhvata troškove angažovanja advokata po izboru posrednika u cilju realizacije pravnog posla, osim u slučaju da nakon što posrednik angažuje advokata za sačinjavanje predugovora, ugovora, priznanice ili drugih akata jedna od ugovornih strana odustane od zaključenja pravnog posla ili zaključi pravni posao bez posrednika ili posredstvom drugog posrednika. U tom slučaju, troškove advokata snosi nalogodavac u skladu sa važećom Tarifom o naknadama i nagradama za rad advokata.

 

U posredničku proviziju nisu uključeni sledeći troškovi koje snosi nalogodavac i to:

 • troškovi pribavljanja dokumentacije,

 • naknada i nagrada za rad javnog beležnika prilikom overe (potvrđivanja) predugovora, ugovora, založne izjave,

 • takse za upis/ispis hipoteke i prava svojine i drugih prava u katastru nepokretnosti,

 • troškovi poreza na prenos apsolutnih prava, poreza na imovinu i porez na izdavanje koji nastaju kao posledica zaključenja ili raskida ugovora,

 • advokatski troškovi ukoliko nalogodavac angažuje advokata pored advokata koga angažuje posrednik,

 • stvarni troškovi vođenja u nekretnine radi razgledanja istih ukoliko je nekretnina udaljena 12 (dvanaest) km ili više od mesta u kome posrednik ima sedište.

 

Posrednik može da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova nužnih za izvršenje posredovanja, bez obzira na uspeh posredovanja i zatraži da mu se unapred plate sredstva za određene izdatke.

 

Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu i ako povezano lice (sa licem sa kojim je posrednik doveo nalogodavca u vezu) sa nalogodavcem zaključi pravni posao koji je rezultat posredovanja posrednika.

 

Ako nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju istekom roka ili na osnovu jednostranog raskida nalogodavca, nalogodavac zaključi pravni posao koji je rezultat posredovanja posrednika pre prestanka važenja ugovora, isti je dužan da posredniku plati posredničku naknadnu u celosti.

 

U slučaju da nakon zaključenja predugovora ili ugovora o kupoprodaji ili zakupu između nalogodavca i trećeg lica, dođe do raskida predugovora/ugovora ili odustanka jedne od ugovornih strana, posrednik nije u obavezi da vrati isplaćenu posredničku proviziju.

 

Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu i kada je nalogodavac sa licem sa kojim ga je posrednik doveo u vezu zaključio pravi posao koji se razlikuje od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrednosti kao i pravni posao, odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

 

Posrednička naknada se naplaćuje u procentu (%) od vrednosti pravnog posla i to:

 • kupoprodaja nepokretnosti - 3% (minimalni iznos od 1.000,00 EUR) od postignutog iznosa kupoprodajne cene uvećano za iznos pripadajućeg poreza na dodatu vrednost (PDV) osim ako nije drugačije dogovoreno,

 • kupoprodaja nepokretnosti u slučaju ekskluzivnog posredovanja – 4% (minimalni iznos od 1.000,00 EUR) od postignutog iznosa kupoprodajne cene uvećano za iznos pripadajućeg poreza na dodatu vrednost (PDV),

 • zakup – 100% iznosa jedne mesečne zakupnine uvećano za iznos pripadajućeg poreza na dodatu vrednost (PDV),

 • razmena nepokretnosti – 3% (minimalni iznos od 1.000,00 EUR) od ukupne vrednosti nepokretnosti koje se razmenjuju, a u slučaju da ugovorne strane ne postignu dogovor oko vrednosti nepokretnosti, procenat se ima obračunati na oglašenu cenu za svaku od nepokretnosti koje se razmenjuju.

 

Posrednik i nalogodavac Ugovorom o posredovanju mogu ugovoriti i veći iznos posredničke naknade od iznosa iz ove tačke Opštih uslova poslovanja.

 

6. EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE

U skladu sa odredbama člana 26 Zakona, ugovor o posredovanju sa klauzulom o ekskluzivnom posredovanju je ugovor kojim se nalogodavac obavezao da u ugovorenom roku neće angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi sa određenom nekretninom, a ukoliko za vreme trajanja te klauzule ipak zaključi pravni posao u vezi sa tom nekretninom posredstvom drugog posrednika, dužan je da posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade.

 

Prilikom zaključenja ugovora o posredovanju sa klauzulom o ekskluzivnom posredovanju, pored svih obaveza iz tačke 4. ovih opštih uslova poslovanja, nalogodavac ima dodatne obaveze i to:

 • da odmah obavesti posrednika da je lice koje je posredstvom posrednika ili drugog posrednika došlo u vezu sa nalogodavcem ili lice koje ima status povezanog lica sa tim licem, pokazalo interes da bez posrednika zaključi ugovor/predugovor o kupoprodaji, razmeni ili zakupu nepokretnosti ili obavi neki drugi pravni posao u vezi nekretnine za koju je zaključen ugovor o ekskluzivnom posredovanju,

 • da pre zaključenja pravnog posla sa bilo kojim trećim licem a koji pravni posao se odnosi na nekretninu koja je predmet ugovora o posredovanju sa klauzulom o ekskluzivnom posredovanju, o tome obavesti posrednika,

 • da odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana zaključenja pravnog posla, posredniku isplati posredničku proviziju i u slučaju da zaključi pravni posao bez ikakvog posrednika ili posredstvom drugog posrednika,

 • da posredniku isplati posredničku proviziju u dvostrukom iznosu (primer: kupoprodajna cena 50.000,00 evra – provizija prilikom ekskluzivnog posredovanja iznosi 3.000,00 EUR od kojih 1.500,00 EUR plaća kupac, a 1.500,00 EUR plaća prodavac).

 

7. ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Posrednik je dužan da prilikom obavljanja posredovanja postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

 

Posrednik je odgovoran za štetu koja nastane po nalogodavca usled neispunjenja ugovornih obaveza koje je posrednik imao na osnovu Ugovora o posredovanju i ovih Opštih uslova poslovanja.

 

Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje ili neizvršenje ugovorne obaveze bilo koje od ugovornih strana koje su ugovorne strane međusobno preuzele zaključenjem predugovora ili ugovora o kupoprodaji ili zakupu nepokretnosti.

 

Posrednik ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koju nalogodavac pretrpi a koja nastane kao posledica radnje ili propuštanja druge ugovorne strane sa kojom je nalogodavac zaključio predugovor ili ugovor o kupoprodaji ili zakupu nepokretnosti.

 

Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa niti za eventualne skrivene mane. Za kvalitet nepokretnosti i skrivene mane kupcu/zakupcu odgovara prodavac/zakupodavac.

 

Nalogodavac je dužan da posredniku nadoknadi svu štetu koju mu eventualno pričini.

 

8. TROŠKOVI POSREDNIKA

Troškovi koje posrednik ima prilikom posredovanja su sledeći:

 • troškovi oglašavanje nekretnine,

 • troškovi odlaska u nekretninu/izlaska na teren,

 • troškovi angažovanja advokata,

 • drugi troškovi.

 

9. PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA O POSREDOVANJU

Ugovor o posredovanju zaključuje se na period koji je naveden u samom ugovoru, odnosno na određeno ili na neodređeno vreme.

 

Ukoliko u ugovoru o posredovanju nije navedeno da se zaključuje na neodređeno vreme niti je naveden period važenja, smatraće se da je taj ugovor zaključen na određeno trajanje u periodu od 12 meseci počev od dana zaključenja ugovora i isti se može više puta produžiti automatski ili sporazumom stranaka.

 

Ugovor o posredovanju prestaje:

 • ispunjenjem ugovornih obaveza – zaključenjem pravnog posla,

 • istekom roka na koji je zaključen,

 • sporazumnim raskidom ugovornih strana,

 • jednostranim raskidom jedne od ugovornih strana pod uslovom da raskid nije u suprotnosti sa načelom savesnosti i poštenja.

 

U slučaju jednostranog raskida jedne od ugovornih strana, da bi taj raskid proizvodio pravno dejstvo, izjava o jednostranom raskidu mora biti data pisanim ili elektronskim putem. U tom slučaju, ugovor o posredovanju se ima smatrati raskinutim počev od trenutka u kome jedna od ugovornih strana primi obaveštenje o jednostranom raskidu od druge ugovorne strane.

 

10. DOSTUPNOST OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA

Opšti uslovi poslovanja porednika dostupni su u službenim prostorijama posrednika i na internet stranici posrednika www.house-nekretnine.com.

 

11. ZAVRŠENE ODREDBE

Za sve što nije ugovoreno Ugovorom o posredovanju ili ovim Opštim uslovima poslovanja, imaju se primeniti odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i Zakona o obligacionim odnosima.

 

U slučaju nastanka spora između nalogodavaca i posrednika, isti se obavezuju da će pokušati da nastali spor reše mirnim putem a ukoliko to nije moguće, ugovara se mesna nadležnost suda u Novom Sadu.

 

Ovi Opšti uslovi poslovanja počinju da se primenjuju počev od dana 01.09.2023. godine.

 

Novi Sad, dana 01.09.2023. godine

 

 

___________________________

House nekretnine doo Novi Sad,

direktor Sanja Vučković